Altrecht

Kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar kunnen bij Altrecht terecht als er sprake is van meervoudige psychiatrische problemen die de huisarts, een andere medisch specialist of een psycholoog niet (meer) of onvoldoende kan behandelen. Vaak ervaart het kind of de jongere problemen op meerdere levensgebieden zoals thuis, op school/opleiding, werk of met vrienden.

Samen met het kind of de jongere en hun ouders/opvoeders werken we aan ontwikkeling en herstel. Afhankelijk van de problemen en de leeftijd van een kind of jongere is de behandeling gericht op het herstel van gezondheid (behandeling), op participatie en herstel van maatschappelijk functioneren (rehabilitatie) en op herstel van de identiteit. In overleg bespreekt de behandelaar welke vorm van behandeling het beste past. Altrecht werkt nauw samen met andere instellingen, hulpverleners in de wijk- en buurtteams en vrijgevestigde hulpverleners. Als het nodig is, worden andere gezinsleden en de school/opleiding/werk bij de behandeling betrokken.

Altrecht vindt het belangrijk om er zo snel mogelijk bij te zijn, zodra psychiatrische ziekten worden vermoed. Zo kan snel duidelijk worden wat er met een kind of jongere aan de hand is en kan een passende behandeling worden gestart.

Goed om te weten: Altrecht heeft geen opname mogelijkheden voor jongeren tot 18 jaar. Voor jongvolwassenen vanaf 18 jaar met een beginnende persoonlijkheidsstoornis is een opname wel mogelijk.

Voor welke problemen kunnen kinderen en jongeren terecht bij Altrecht?

Altrecht biedt, net als diverse praktijken, hulp bij: ADHD, agressie, angsten of paniekaanvallen, autisme, depressie, dwangmatig gedrag of obsessies, eetproblemen, ontwikkelstoornissen bij zeer jonge kinderen, persoonlijkheidsproblemen, psychose,  tics, en trauma.

Daarnaast heeft Altrecht nog meer in huis zoals bijvoorbeeld crisishulp, outreachende behandeling, deeltijdbehandeling, de Poli Plus Gezinsbehandeling, Poli Plus voor agressie en de Poli Het jonge kind (0 – 6 jaar).

Voor 18-24 jarigen met persoonlijkheidsproblematiek bestaat ook een kliniek en dag- en deeltijd behandeling.

Samen bepalen we de vorm van behandeling

Een kind of jongere en zijn of haar ouder(s) bespreekt samen met de behandelaar welke vormen van behandeling (of een combinatie daarvan) het meest passend zijn bij de hulpvraag. Dat kunnen zijn: individuele gesprekken, deeltijd behandeling, groepsbehandeling, gezinsbegeleiding, ouderbegeleiding, verschillende vaktherapiën, E-health en soms medicijnen. Altrecht werkt steeds meer met ervaringsdeskundigen: mensen die precies weten wat het is om een psychiatrische ziekte te hebben.

Hoe is Altrecht georganiseerd?

Kinderen en jongeren kunnen terecht bij meerdere zorgeenheden in Altrecht. Dit is afhankelijk van de problemen waar zij tegen aanlopen. Wanneer een kind of jongere bij ons wordt aangemeld, schat  een aanmeldcoördinator bij Altrecht Entree in  waar hij of zij het beste geholpen  kan worden. De inschatting wordt gedaan op basis van een eerste inventarisatie van de klachten.  Kinderen en jongeren kunnen op verschillende manieren aangemeld worden. Informatie over aanmelden vindt u op de website van Altrecht.

Alle zorgeenheden werken nauw samen met de Crisisdienst van Altrecht en de out-reachend werkende ACT Jeugd teams van Altrecht Aventurijn.

U kunt voor vragen en overleg op werkdagen altijd contact opnemen met Altrecht Entree: 030 2308 555 of entree@altrecht.nl.

Met welke regio’s heeft Altrecht contracten afgesloten?

Altrecht heeft een contract afgesloten met de regio’s Foodvalley, Gooi en Vechtstreek, Rivierenland, Utrecht Zuidoost, Utrecht Stad en Utrecht West.

Altrecht sluit ieder jaar opnieuw contracten af met verschillende gemeenten. Kijk voor een actueel overzicht op de website van Altrecht.

Zorgeenheden 2016

Zorgeenheden Altrecht